Artikel 1 – Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Wiegersma Training & Coaching. Wiegersma Training & Coaching behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 2 – Identiteit

Identiteit van de ondernemer
Wiegersma Training & Coaching
E-mailadres: info@agneswiegersma.nl
KvK-nummer: 78428025
Btw-identificatienummer: NL003334707B92

Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en cliënt.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze, dat deze door de cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen Wiegersma Training & Coaching en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

Artikel 5 – Annulering en afmeldingen

5.1. Het afmelden van een consult dient door de cliënt uiterlijk 48 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 48 uur van te voren wordt afgezegd, zal de prijs worden doorberekend.

5.2. Wiegersma Training & Coaching behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 6 – Betaling

Na bevestiging van de afspraak ontvangt u een factuur per e-mail. Deze dient voor aanvang van de eerste sessie betaald te worden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Wiegersma Training & Coaching zal de door haar te leveren dienst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

7.2. Wiegersma Training & Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische of andere, voor de therapie belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

7.3 Wiegersma Training & Coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals o.a. gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4 Wiegersma Training & Coaching is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van cliënten, noch voor schade veroorzaakt door cliënten voortvloeiend uit of verband houdend met de sessies.

7.5 Wiegersma Training & Coaching verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega, zorgverlener of arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

7.6 Wiegersma Training & Coaching behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een sessie, themabijeenkomst, workshop of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers of behandelaar, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

8.2. Wanneer Wiegersma Training & Coaching en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de geschillencommissie, zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, waarbij Wiegersma Training & Coaching is aangesloten via het CAT.